โครงการ "ลองล่องยะลา"
 
     เป็นความตั้งใจที่จะทำให้ยะลาเกิดบทสนทนาใหม่ ในมุมมองของเมืองท่องเที่ยวที่มีกลิ่นอายของความสวยงาม และ ศิลปะ สะท้อนให้เห็นความน่าสนใจของเมือง ในแง่ชีวิตของผู้คน การใช้ชีวิต ทัศนียภาพ สถาปัตยกรรม และผังเมือง
 
 
     การดำเนินงานจะเชิญผู้คนที่ทำงานในด้าน สถาปัตยกรรม ศิลปะ การออกแบบ ช่างภาพ และ นักข่าว ลงไปถ่ายรูป 1 วัน ในเมืองยะลา โดยรูปถ่ายดังกล่าว จะเปิดเผยให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจ ความสวยงามของเมืองยะลา และสร้างบทสนทนาขึ้นมาในสังคม โดยเริ่มต้นจากรูปภาพเหล่านั้น ซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เศรษฐกิจของยะลากลับมาเข้มแข็งเนื่อง จากการท่องเที่ยว อาจเป็นผลให้ความรุนแรงในจังหวัดเนื่องมาจากเหตุไม่สงบลดลง และ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะก่อให้เกิดความสงบสุขและสันติภาพมาสู่สามจังหวัดชายแดน คือ ปัตตานี นราธิวาส และ ยะลา ในที่สุด
 
 
     ภาพดังกล่าวทั้ง 100 ภาพ จะนำมาจัดนิทรรศการภาพถ่าย โดยมีบุคคลสำคัญมาเป็นผู้เปิดนิทรรศการ พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนชั้นนำมาทำข่าวและประชาสัมพันธ์
 
 
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และเว็บไซต์แวร์อินไทย ขอเชิญร่วมงานแสดงภาพถ่ายของศิลปิน นักท่องเที่ยว สถาปนิก นักข่าว ช่างภาพ นักธุรกิจ ที่รวมตัวกันไปเมืองยะลา เก็บสีสันและประสบการณ์ในแบบฉบับของแต่ละคน แล้วนำกลับมาถ่ายทอดเป็นนิทรรศการแห่งนี้
 
นิทรรศการจัดแสดงที่ The Jam Factory ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ไปจนถึง ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖
เปิดงานวันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 

ผู้เดินทาง และ ร่วมถ่ายทอดนิทรรศการ

ดวงฤทธิ์ บุนนาค
นภพัฒน์จักษ์ อัตตนนท์
พลวิทย์ เภตรา
สิริมา ไชยปรีชาวิทย์
รัมภาพร วรสีหะ
เพชรรัตน จันทร์บัว
นิศากร แก่นมีผล
สามารถ เมฆทิพย์พาชัย
สิทธิชัย อินทุประภา
บงการ เสมรัตต์
วันเอก กิจสมใจ
บุษปา กีรติไกรนนท์
เตชิษฐ์ ยุวดี
สมพร เนาวประทีป
ขนิษฐา พูลเสม
พรพรรณ ทรงปัญญาวุฒิ
 

 

Comment

Comment:

Tweet