talk

ไม่อยากจะเชื่อ!!!

posted on 07 Jul 2012 15:19 by smlxl in talk
หน้าเพจ Instagram บน Facebook
แนะนำสถานที่เที่ยวเมืองพุกาม (Bagan) ประเทศพม่า
ขึ้นบนหน้า Wall แล้วเลือกรูปผมไปแปะโชว์ แบบว่า...ดีใจ ^^